Krul Ongedierte Bestrijding werkt volgens het IPM (Intergrated Pest Management)

IPM is een continu proces, waarbij wordt uitgegaan van de biologie en leefwijze van de betreffende plaagsoorten. Hierbij is kennis van de ecologie van de soort en ecologische begrippen, zoals populatiedynamica en draagkracht, van essentieel belang. Bij het opstellen van een bestrijdingsplan dienen alle mogelijke maatregelen beoordeeld te worden. De meest efficiente en duurzame worden geselecteerd om niet alleen de populatie te bestrijden, maar ook om te voorkomen dat zich weer individuen zullen vestigen en een nieuwe overlast veroorzakende populatie kan ontstaan.

Niet elk (plaag)dier zorgt meteen voor overlast. Door rekening te houden met de drempelwaarde kan worden nagegaan in hoeverre maatregelen getroffen dienen te worden.

De sturende factoren op de populatiedichtheid zijn sterfte, geboorte en migratie. Het beheer van plagen hebben invloed op deze factoren. Reductie van de populatie, reductie van de draagkracht van de omgeving en preventie van migratie zijn belangrijk voor het (duurzame) beheer van een populatie.

De ongedierte bestrijder van het Noorden! Wij zijn actief in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en werken volgens het IPM.

  Expertise
  No-nonsens
  Adequaat en verantwoord bestrijden
  Gediplomeerd
  Particulier en zakelijk

Offerte aanvragen